Ochrona danych osobowych

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W NAPOLLO

W związku z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, zwanego dalej "RODO", w celu zapewnienia Państwu bieżącego dostępu do informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w niniejszym dokumencie wyjaśniamy, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe, znajdziecie tu Państwo także informacje o tym, jakie prawa w związku przetwarzaniem waszych danych wam przysługują a także o tym w jaki sposób możecie z tych praw skorzystać. Znajdą tu Państwo również informacje dotyczące posługiwania się plikami "cookie".

 

I  ADMINISTRATOR

W zależności od tego, w związku z jaką relacją lub procesem lub inwestycją Pani/Pana dane osobowe są w relacjach z NAPOLLO przetwarzane, administratorem danych będzie:

Napollo Management sp. z o.o. lub

Napollo Residential sp. z o.o dla inwestycji mieszkaniowych lub

Napollo Retail Development sp. zo.o. dla inwestycji komercyjnych lub

Napollo Asset Management sp. z o.o. funkcjonujących obiektów lub

realizująca daną inwestycję lub będąca właścicielem zrealizowanego obiektu (dalej "Spółka Celowa"), których wykaz znajduje się tutaj

zgodnie z treścią poniższych klauzul informacyjnych.

WW. spółki w dalszej treści zwane są również łącznie "Spółkami grupy Napollo" lub "NAPOLLO"

 

II  KLAUZULE INFORMACYJNE

NAPOLLO może przetwarzać dane osobowe w różnych procesach biznesowych, w tym w szczególności związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych, wynajmem lokali usługowych, udziałem w konkursach, loteriach i innych wydarzeniach, korzystaniem z mediów społecznościowych na profilach NAPOLLO, monitoringiem obiektów handlowych, współpracą z kontrahentami obejmującą również kontakty z ich pracownikami, współpracowników i przedstawicielami, o ile będą związane z gromadzeniem danych osobowych, w związku z czym poniżej załączamy klauzule informacyjne zawierające informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, uzależnione od tego w jakim procesie przetwarzania Państwo uczestniczą. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą dotyczącą procesu dotyczącego tej relacji, w jakiej pozostają Państwo z NAPOLLO.

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w wybranych celach i procesach biznesowych realizowanych przez NAPOLLO:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie wyszukiwania nieruchomości do zakupu przez NAPOLLO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ta spółka, która w sprawie zakupu się z Państwem kontaktuje: w przypadku nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje mieszkaniowe - Napollo Residential sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000277192, posiadająca NIP 9512218764, kapitał zakładowy 50.000,- zł, zaś w przypadku nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje komercyjne - Napollo Retail Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul Osmańska 12, 02-823 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000438677, posiadająca NIP 7010359025, kapitał zakładowy 50.000, zł (dalej łącznie "Administrator");

 2. Dane kontaktowe Administratora do kontaktu w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: adres email: rodo@napollo.pl, tel 22 417 15 15;

 3. Cel przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych jest następujący: zawiązanie kontaktu z potencjalnym kontrahentem, działania w kierunku ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; badanie stanu prawnego nieruchomości;

 4. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; przy czyn uzasadniony interes polega w tym wypadku na nawiązaniu kontaktu z potencjalnym kontrahentem;

 5. W przypadku, gdy dane nie zostały nam przekazane przez Panią/Pana bezpośrednio ,dane posiadamy od pośredników albo ze źródeł publicznie dostępnych (portale internetowe;

 6. Kategorie przetwarzanych Danych Osobowych: dane kontaktowe;

 7. Odbiorcy: Spółki grupy Napollo, poczta i firmy świadczące usługi kurierskie;

 8. Informujemy, iż Dane Osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar EOG);

 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny do przejścia do etapu przygotowania do zawarcia umowy lub zakończenia rozmów w tej sprawie, a także okres, w jakim mogą być  dochodzone wynikające z wyżej wymienionych czynności roszczenia  lub zachodzić możliwość konieczności podjęcia ochrony przed takimi roszczeniami;

 10. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji celów wymienionych powyżej;

 11. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do ich przenoszenia oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

 12. Informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 13. Pani Pana dane nie będą obejmowane zautomatyzowanym przetwarzaniem, w tym profilowaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie zakupu nieruchomości przez NAPOLLO

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Celowa nabywająca od Pani/Pana nieruchomość, wskazana w umowie przedwstępnej lub umowie sprzedaży lub ich projekcie (dalej "Administrator");

 2. Dane kontaktowe Administratora do kontaktu w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: adres email: rodo@napollo.pl, tel 22 417 15 15;

 3. Cel przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych jest następujący: przygotowanie i wykonywanie umowy; działania księgowe i podatkowe, działania w kierunku ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń; badanie stanu prawnego nieruchomości;

 4. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b), lit c) (Ustawa o rachunkowości) i f) RODO; (przy czym prawnie uzasadniony interes polega w tym wypadku na potrzebie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń);

 5. W przypadku, gdy dane nie zostały nam przekazane przez Panią/Pana bezpośrednio , dane posiadamy od Spółek z grupy Napollo, pośredników albo ze źródeł publicznie dostępnych (portale internetowe);

 6. Kategorie przetwarzanych Danych Osobowych: dane kontaktowe i dane potrzebne do zawarcia umowy w tym w formie aktu notarialnego (imię, nazwisko, imiona rodziców, adres, data i miejsce urodzenia, numer i seria dowodu osobistego lub innego dokumentu identyfikującego, PESEL);

 7. Odbiorcy: notariusze, kancelarie prawne obsługujące transakcję; organy publiczne w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa, Napollo Management sp. zo.o., poczta i firmy kurierskie;

 8. Informujemy, iż Dane Osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar EOG);

 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przygotowywania i wykonywania umowy oraz wynikający z przepisów prawa okres, w jakim mogą być  dochodzone wynikające z wyżej wymienionych czynności roszczenia  lub zachodzić możliwość konieczności podjęcia ochrony przed takimi roszczeniami a także wynikający z przepisów prawa okres, w którym wymagane jest przechowywanie dokumentacji związanej z umową, w szczególności wynikający z przepisów podatkowych;

 10. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji celów wymienionych powyżej;

 11. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do ich przenoszenia oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

 12. Informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 13. Pani Pana dane nie będą obejmowane zautomatyzowanym przetwarzaniem, w tym profilowaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów NAPOLLO, w tym w procesie projektowania, przygotowania i realizacji procesu budowlano - inwestycyjnego NAPOLLO

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Celowa realizująca Inwestycję, zgodnie z wykazem zamieszczonym tutaj; (dalej łącznie "Administrator");

 2. Dane kontaktowe Administratora do kontaktu w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: adres email: rodo@napollo.pl, tel 22 417 15 15;

 3. Cel przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych jest następujący: przygotowanie do zawarcia oraz wykonywanie zawartej umowy, działania księgowe i podatkowe, działania w kierunku ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń;

 4. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b), lit c) (Ustawa o rachunkowości) i lit f) RODO; (przy czym prawnie uzasadniony interes polega w tym wypadku na potrzebie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń);

 5. Źródło danych: jeśli nie dane nie zostały nam przez Pani/Pana podane bezpośrednio , dane kontaktowe uzyskaliśmy z publicznych źródeł lub przez polecenie (jak portale internetowe, stron internetowe etc) lub przez polecenie;

 6. Kategorie przetwarzanych Danych Osobowych: dane kontaktowe i dane zawarte w umowach; (imię, nazwisko, adres, numer i seria dowodu osobistego lub innego dokumentu identyfikującego, PESEL, nr uprawnień zawodowych jeśli dotyczy);

 7. Odbiorcy: kancelarie prawne zaangażowane w proces inwestycyjny; organy publiczne w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa, banki finansujące inwestycję, Spółki z grupy Napollo, poczta i podmioty świadczące usługi kurierskie;

 8. Informujemy, iż Dane Osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar EOG);

 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przygotowywania i wykonywania umowy oraz wynikający z przepisów prawa okres, w jakim mogą być  dochodzone wynikające z zawartej umowy  roszczenia  lub zachodzić możliwość konieczności podjęcia ochrony przed takimi roszczeniami a także wynikający z przepisów prawa okres, w którym wymagane jest przechowywanie dokumentacji związanej z umową, w szczególności wynikający z przepisów podatkowych;

 10. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale ich podanie jest niezbędne do realizacji celów wymienionych powyżej;

 11. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do ich przenoszenia oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

 12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 13. Pani/Pana dane nie będą obejmowane zautomatyzowanym przetwarzaniem, w tym profilowaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów NAPOLLO w procesie zarządzania i administrowania nieruchomościami NAPOLLO

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Celowa, będąca właścicielem obiektu, zgodnie z wykazem zamieszczonym tutaj (dalej łącznie "Administrator');

 2. Dane kontaktowe Administratora do kontaktu w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: adres email: rodo@napollo.pl, tel 22 417 15 15;

 3. Cel przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych jest następujący: przygotowanie do zawarcia oraz wykonywanie zawartej umowy; działania księgowe i podatkowe, działania w kierunku ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 4. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b), lit c) (Ustawa o rachunkowości), lit f) RODO; (przy czym prawnie uzasadniony interes polega w tym wypadku na potrzebie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń);

 5. Źródło danych: jeśli nie dane nie zostały nam przez Pani/Pana podane bezpośrednio - dane kontaktowe uzyskaliśmy z publicznych źródeł lub przez polecenie (jak portale internetowe, stron internetowe etc) lub przez polecenie;

 6. Kategorie przetwarzanych Danych Osobowych: dane kontaktowe i dane zawarte w umowach; (imię, nazwisko, adres, numer i seria dowodu osobistego lub innego dokumentu identyfikującego, PESEL, nr uprawnień zawodowych jeśli dotyczy);

 7. Odbiorcy: kancelarie prawne, organy publiczne w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa, banki finansujące inwestycję; firmy windykacyjne; Spółki z grupy Napollo, poczta i podmioty świadczące usługi kurierskie;

 8. Informujemy, iż Dane Osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar EOG);

 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przygotowywania i wykonywania umowy oraz wynikający z przepisów prawa okres, w jakim mogą być  dochodzone wynikające z zawartej umowy  roszczenia  lub zachodzić możliwość konieczności podjęcia ochrony przed takimi roszczeniami a także wynikający z przepisów prawa okres, w którym wymagane jest przechowywanie dokumentacji związanej z umową, w szczególności wynikający z przepisów podatkowych;

 10. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji celów wymienionych powyżej;

 11. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do ich przenoszenia oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

 12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 13. Pani Pana dane nie będą obejmowane zautomatyzowanym przetwarzaniem, w tym profilowaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych potencjalnych nabywców lokali mieszkalnych i usługowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Napollo Residential sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul Osmańska 12, 02-823 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000277192, posiadająca NIP 9512218764, kapitał zakładowy 50.000,- zł a (dalej "Administrator");

 2. Dane kontaktowe Administratora do kontaktu w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: adres email: rodo@napollo.pl, tel. 22 417 15 15;

 3. Cel przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych jest następujący: przekazanie wszelkich informacji handlowych dotyczących inwestycji, których sprzedaż obsługuje Napollo Residential sp. z o.o., w tym m.in. opracowanie i udzielenie odpowiedzi na pytanie wskazane w formularzu kontaktowym na stronie internetowej www.napollo.pl, na pytania skierowane droga mailową, listowną, bezpośrednio; a także na pytania otrzymywane przez formularze kontaktowe z zewnętrznych portali sprzedażowych; przygotowanie oraz wykonywanie umowy (w tym umowy rezerwacyjnej, deweloperskiej, przedwstępnej, sprzedaży);

 4. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a) (w celu udzielenia odpowiedzi na pytania) art. 6 ust. 1 lit f) RODO (w celach marketingowych);

 5. Odbiorcy: Napollo Management sp. z o.o., Spółki Celowe realizujące inwestycje, sprzedaż lokali w których organizuje Administrator, dostawca usług hostingowych, portale świadczące usługi z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, organy publiczne w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa, poczta i podmioty świadczące usługi kurierskie;

 6. Informujemy, iż Dane Osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar EOG);

 7. Dane osobowe przetwarzane do momentu udzielenia informacji, opracowania i udzielenia odpowiedzi na pytanie, w zakresie w jakim przetwarzane są na podstawie zgody - nie dłużej niż do momentu odwołania zgody i potrzeby udokumentowania udzielenia jej przed jej cofnięciem;

 8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji celów wymienionych powyżej;

 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do ich przenoszenia oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

 10. W zakresie w jakim Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 12. Pani Pana dane nie będą obejmowane zautomatyzowanym przetwarzaniem, w tym profilowaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów w procesie sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych - Spółka Celowa realizująca inwestycję, w której znajduje się lokal, zgodnie z wykazem zamieszczonym tutaj oraz (dalej łącznie "Administrator");

 2. Dane kontaktowe Administratora do kontaktu w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: adres email: rodo@napollo.pl, tel 22 417 15 15;

 3. Cel przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych jest następujący: przygotowanie oraz wykonywanie umowy (w tym umowy rezerwacyjnej, deweloperskiej, przedwstępnej, sprzedaży, działania księgowe i podatkowe, działania w kierunku ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; rozpatrywania i wykonywania świadczeń z reklamacji,

 4. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b), lit c) (Ustawa o rachunkowości), lit f) RODO, przy czym interes prawny w tym wypadku polega na potrzebie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 5. Źródło: jeśli dane nie zostały nam podane przez Panią/Pana bezpośrednio - dane uzyskaliśmy od Napollo Residential sp. z o.o.

 6. Kategorie przetwarzanych Danych Osobowych: dane kontaktowe i dane potrzebne do zawarcia umowy w tym w formie aktu notarialnego (imię, nazwisko, imiona rodziców, adres, data i miejsce urodzenia, numer i seria dowodu osobistego lub innego dokumentu identyfikującego, PESEL)

 7. Odbiorcy: notariusze, kancelarie prawne obsługujące transakcję; organy publiczne w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa, Napollo Management sp. z o.o., zarządcy lub administratorzy nieruchomości, banki prowadzące rachunki MRP lub finansujące inwestycję; poczta i podmioty świadczące usługi kurierskie;

 8. Informujemy, iż Dane Osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar EOG);

 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przygotowywania do zawarcia umowy, wykonywania umowy oraz wynikający z przepisów prawa okres, w jakim mogą być  dochodzone wynikające z zawartej umowy  roszczenia  lub zachodzić możliwość konieczności podjęcia ochrony przed takimi roszczeniami a także wynikający z przepisów prawa okres, w którym wymagane jest przechowywanie dokumentacji związanej z umową, w szczególności wynikający z przepisów podatkowych;

 10. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji celów wymienionych powyżej;

 11. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do ich przenoszenia oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

 12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 13. Pani Pana dane nie będą obejmowane zautomatyzowanym przetwarzaniem, w tym profilowaniem.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców w procesie nawiązywania kontaktów w celu komercjalizacji (wynajmu lokali)

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Napollo Asset Management sp z o,o, z siedzibą w Warszawie, adres: ul Osmańska 12, 02-823 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320384, posiadająca NIP 1080006501 (dalej "Administrator");

 2. Dane kontaktowe Administratora do kontaktu w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: adres email: rodo@napollo.pl, tel. 22 417 15 15;

 3. Cel przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych jest następujący: przekazanie wszelkich informacji handlowych dotyczących inwestycji, których proces komercjalizacji obsługuje Administrator, w tym m.in. opracowanie i udzielenie odpowiedzi na pytania skierowane droga mailową, listowną, bezpośrednio;

 4. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a) (w celu udzielenia odpowiedzi na pytania) art. 6 ust. 1 lit f) RODO (w celach marketingowych);

 5. Odbiorcy: Napollo Management sp. z o.o., Spółki Celowe realizujące inwestycje komercjalizację których prowadzi Administrator, dostawca usług hostingowych, organy publiczne w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa, poczta i podmioty świadczące usługi kurierskie;

 6. Informujemy, iż Dane Osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar EOG);

 7. Dane osobowe przetwarzane do momentu udzielenia informacji, opracowania i udzielenia odpowiedzi na pytanie, w zakresie w jakim przetwarzane są na podstawie zgody - nie dłużej niż do momentu odwołania zgody i potrzeby udokumentowania udzielenia jej przed jej cofnięciem;

 8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji celów wymienionych powyżej;

 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do ich przenoszenia oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

 10. W zakresie w jakim Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 12. Pani Pana dane nie będą obejmowane zautomatyzowanym przetwarzaniem, w tym profilowaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców w procesie wynajmu lokali

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Celowa realizująca lub posiadająca zrealizowaną inwestycję, zgodnie z wykazem zamieszczonym tutaj;(dalej łącznie "Administrator");

 2. Dane kontaktowe Administratora do kontaktu w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: adres email: rodo@napollo.pl, tel 22 417 15 15;

 3. Cel przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych jest następujący: przygotowanie do zawarcia i zawarcie umowy najmu lub dzierżawy; obrona, ustalenia i dochodzenie roszczeń; działania księgowi i podatkowe;

 4. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b), lit c) (Ustawa o rachunkowości) i art. 6 ust 1 lit f) RODO (uzasadniony interes polega na potrzebie obrony, ustalenia i dochodzenia roszczeń);

 5. Źródło: jeśli dane nie zostały nam podane przez Panią/Pana bezpośrednio - dane uzyskaliśmy od Napollo Asset Management sp. o.o.

 6. Kategorie przetwarzanych Danych Osobowych: dane kontaktowe i dane potrzebne do zawarcia umowy (imię, nazwisko, adres, numer i seria dowodu osobistego lub innego dokumentu identyfikującego, PESEL);

 7. Odbiorcy: kancelarie prawne obsługujące transakcję; organy publiczne w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa, Napollo Management sp. z o.o., Napollo Asset Management sp. z o.o., zarządcy lub administratorzy nieruchomości, banki finansujące inwestycję; organy publiczne w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa, poczta i podmioty świadczące usługi kurierskie;

 8. Informujemy, iż Dane Osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego poza obszar EOG;

 9. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres przygotowywania i wykonywania umowy oraz wynikający z przepisów prawa okres, w jakim mogą być  dochodzone wynikające z zawartej umowy  roszczenia  lub zachodzić możliwość konieczności podjęcia ochrony przed takimi roszczeniami a także wynikający z przepisów prawa okres, w którym wymagane jest przechowywanie dokumentacji związanej z umową, w szczególności wynikający z przepisów podatkowych;

 10. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji celów wymienionych powyżej;

 11. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do ich przenoszenia oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

 12. Informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 13. Pani Pana dane nie będą obejmowane zautomatyzowanym przetwarzaniem, w tym profilowaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych personelu i podwykonawców kontrahentów NAPOLLO, których dane są przekazywane NAPOLLO przez kontrahentów w związku z wykonywaniem umowy jaką zawarł z NAPOLLO (wtórny obowiązek informacyjny)

 1. Pani/Pana dane osobowe uzyskaliśmy od naszego kontrahenta, który powierzył Pani/Panu określone czynności w celu wykonania zawartej z nami umowy i przekazał nam Państwa dane w celu umożliwienia nam identyfikacji tych osób;

 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Spółka Celowa, która zawarła umowę z kontrahentem odnośnie działań, zleceń, prac w Inwestycji, zgodnie z wykazem zamieszczonym tutaj (dalej łącznie "Administrator");

 3. Dane kontaktowe Administratora do kontaktu w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: adres email: rodo@napollo.pl, tel 22 417 15 15;

 4. Cel przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych jest następujący: awizacje- przekazanie informacji o osobach, którym kontrahent NAPOLLO powierzył wykonanie jakichkolwiek prac na terenie obiektu NAPOLLO i które w związku z tym mają zostać wpuszczone na teren budowy lub teren obiektu; przekazanie informacji o osobach, które działać będą w imieniu lub na rzecz kontrahenta NAPOLLO w celu poinformowania NAPOLLO o umocowaniu tych osób do tych czynności przed NAPOLLO, przekazanie informacji w celu potwierdzenia nabycia lub wykazania posiadania odpowiednich uprawnień (np. dot. praw autorskich nabytych od autorów);

 5. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO (uzasadniony interes, polegający na kontrolowaniu dostępu do placu budowy i obiektu ze względu na bezpieczeństwo, współodpowiedzialność za rozliczenia z podwykonawcami, legitymizowanie się nabytymi prawami, np. autorskimi lub zgoda osoby, której dane dotyczą);

 6. Kategorie przetwarzanych Danych Osobowych: (imię, nazwisko, adres, numer i seria dowodu osobistego lub innego dokumentu identyfikującego, PESEL, nr uprawnień zawodowych jeśli dotyczy);

 7. Odbiorcy: Spółki grupy Napollo, kancelarie prawne zaangażowane w proces inwestycyjny; organy publiczne w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa, banki finansujące inwestycję, poczta i firmy świadczące usługi kurierskie;,

 8. Informujemy, iż Dane Osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar EOG);

 9. Dane osobowe przetwarzane w zakresie związanym z przygotowaniem i wykonywaniem umowy z kontrahentem okres odpowiednio ? jej przygotowywania i wykonywania oraz wynikający z przepisów prawa okres, w jakim mogą być  dochodzone wynikające z zawartej umowy  roszczenia  lub zachodzić możliwość konieczności podjęcia ochrony przed takimi roszczeniami, wykazania nabycia praw (np. autorskich) a także wynikający z przepisów prawa okres, w którym wymagane jest przechowywanie dokumentacji związanej z umową, w szczególności wynikający z przepisów podatkowych;

 10. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji celów wymienionych powyżej; brak podania może skutkować odmową wstępu na teren budowy lub teren obiektu;

 11. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do ich przenoszenia oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

 12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 13. Pani Pana dane nie będą obejmowane zautomatyzowanym przetwarzaniem, w tym profilowaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych w wyniku korzystania z monitoringu wizyjnego w obiektach handlowych NAPOLLO

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Spółka Celowa, która prowadzi monitoring wizyjny w obiekcie, zgodnie z wykazem zamieszczonym tutaj (dalej łącznie "Administrator");

 2. Dane kontaktowe Administratora do kontaktu w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: adres email: rodo@napollo.pl, tel 22 417 15 15;

 3. Cel przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych jest następujący: zwiększenie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie obiektu;

 4. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f ) RODO; (prawnie uzasadniony interes polegający na działaniach zwiększających bezpieczeństwo osób i mienia);

 5. Odbiorcy: Pani/Pana Dane Osobowe mogą być udostępniane Policji, sądom i innym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa; ochrona obiektu prowadząc bieżącą obserwację kamer; Napollo Asset Management sp. zo.o., firmy ochroniarskie, Napollo Management sp. zo.o.;

 6. Informujemy, iż Dane Osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar EOG);

 7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres przechowywania zapisów monitoringu wizyjnego, tj. okres 24 godziny, a w przypadku zdarzeń zaobserwowanych zgrywa i przechowuje przez 30 dni, a także w przypadkach, w których znajdzie to zastosowanie, przez okres, w jakim mogą być dochodzone roszczenia wynikające ze zdarzeń utrwalonych w zapisie monitoringu lub zachodzić możliwość konieczności podjęcia ochrony przed takimi roszczeniami lub w jakim dotyczą utrwalonych w zapisie monitoringu zdarzeń stanowiących przestępstwo lub wykroczenie , do czasu przekazania ich właściwym organom;

 8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale uniemożliwienie ich przetwarzania może skutkować odmową wstępu na teren parku handlowego lub galerii handlowej;

 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do ich przenoszenia oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 11. Pani Pana dane nie będą obejmowane zautomatyzowanym przetwarzaniem, w tym profilowaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób biorących udział w konkursach, w których dane osobowe gromadzone są przez lub dla NAPOLLO: stosowna klauzula znajduje się każdorazowo w regulaminie konkursu

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Celowa będąca właścicielem obiektu, którego konkurs lub loteria dotyczy, zgodnie z wykazem zamieszczonym tutaj (dalej łącznie "Administrator");

 2. Dane kontaktowe Administratora do kontaktu w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: adres email: rodo@napollo.pl, tel. 22 417 15 15;

 3. Cel przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych jest następujący:

- zgłoszenie do konkursu zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie konkursu, w trakcie trwania Konkursu w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem i zakończeniem, wraz z ogłoszeniem wyników,

- przekazanie informacji o wynikach konkursu do jego laureatów, w tym przede wszystkim na scenie w trakcie wydarzenia, na stronie internetowej i profilu FB, za pośrednictwem komunikatorów, drogą elektroniczną, telefonicznie, sms'em,

- wypełnienie obowiązków prawnych związanych z organizacją konkursu i wydaniem nagrody. W przypadku gdy sponsorem nagrody jest innych podmiot niż administrator danych, może przekazać sponsorowi dane kontaktowe laureatów Konkursu, w szczególności w celu realizacji obowiązku podatkowego,

- w uzasadnionych sytuacjach do celów niezbędnych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych, w tym w szczególności w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na kuponie konkursowych: informacji o ofertach obiektu handlowego administratora danych, analizy informacji o uczestnictwie w konkursach i częstotliwości odwiedzin,

- rozpatrywania skarg i reklamacji, prowadzenia korespondencji, odpowiadania na pisma i wnioski uczestnika konkursu,

- dochodzenia i obrony przez ewentualnymi roszczeniami związanymi z udziałem w Konkursie oraz przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych;

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. lit a), lit f ) RODO; (prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na konieczności przetwarzania danych w procesie rozpatrywania skarg i reklamacji, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami);

 2. Odbiorcy: Napollo Management sp. zo.o., Napollo Asset Management sp. zo.o., podwykonawcy Administratora wspierający go w realizacji działań biznesowych i podmiotów wykonujących działania o charakterze logistycznych i organizacyjnym, w tym przeprowadzające konkurs, sponsorzy nagród, organy władzy publicznej;

 3. Informujemy, iż Dane Osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar EOG;

 4. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez administratora danych niezbędnego interesu w zakresie określonym w pkt. 5, a w zakresie, w którym podstawą przetwarzania jest Pani / Pana zgoda na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody;

 5. Ponadto informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do ich przenoszenia oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

 6. Informujemy ponadto, iż ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 7. Informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 8. Informujemy, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w konkursie;

 9. Informujemy, iż Pani Pana dane nie będą obejmowane zautomatyzowanym przetwarzaniem, w tym profilowaniem.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osób biorących udział w wydarzeniach o charakterze promocyjnym rejestrowanych wizyjnie lub dźwiękowo

 

 1. Administratorem Danych Osobowych Spółka Celowa będąca właścicielem obiektu,, którego konkurs lub loteria dotyczy, zgodnie z wykazem zamieszczonym tutaj (dalej łącznie "Administrator");

 2. Dane kontaktowe Administratora do kontaktu w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: adres email: rodo@napollo.pl, tel. 22 417 15 15;

 3. Cel przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych jest następujący:

-udokumentowanie odbycie się i przebiegu wydarzenia;

-usuwanie zapisów pozwalających na identyfikację uczestników wydarzenia przed opublikowaniem na stronie lub wykorzystaniem w celach promocyjnych;

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. lit f) RODO ( prawnie uzasadniony interes wynikający z konieczności przechowywania dokumentacji na cele podatkowe, zachowanie praw lub obrony przed roszczeniami);

 2. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców: organy władzy publicznej uprawnione do ich żądania; Napollo Management sp. zo.o., Napollo Asset Management sp. z o.o.

 3. Informujemy, iż Dane Osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar EOG);

 4. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez administratora danych niezbędnego interesu opisanego w pkt. 5;

 5. Ponadto informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

 6. Informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 7. Informujemy, iż Pani Pana dane nie będą obejmowane zautomatyzowanym przetwarzaniem, w tym profilowaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na profilach NAPOLLO w mediach społecznościowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w takim zakresie przetwarzania ich w danym medium, w jakim decyduje o celu i sposobie tego przetworzenia, jest Spółka Celowa będąca właścicielem obiektu, którego dany profil dotyczy, zgodnie z wykazem zamieszczonym tutaj (dalej łącznie "Administrator");

 2. Dane kontaktowe Administratora do kontaktu w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: adres email: rodo@napollo.pl, tel. 22 417 15 15;

 3. Cel przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych jest następujący:

- prowadzenie korespondencji, w związku z zapytaniami, składaniem reklamacji, zastrzeżeń, uzyskiwania informacji związanej z działalnością obiektu handlowego należącego do administratora danych

- w związku z organizowanymi i rozstrzyganymi na profilach mediów społecznościowych konkursami dla klientów, w celach związanych z ich organizacją, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem oraz ogłoszeniem ich wyników, zgodnie z ich regulaminem, publikacja informacji o wynikach konkursów i ich laureatach, a także prac konkursowych na stronie internetowej i profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez obiekt handlowy; w celu komunikacji z laureatami konkursów w związku z wydaniem nagrody, postępowaniem reklamacyjnym, prowadzeniem korespondencji w przypadku skarg i reklamacji

- dochodzenia i obrony przez ewentualnymi roszczeniami związanymi z udziałem w konkursach prowadzonych za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych;

 1. Podstawa prawna: 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes, polegający przede wszystkim na potrzebie promocji obiektu handlowego i jego oferty, umożliwienie klientom wyrażenia opinii o obiekcie handlowym a także możliwości realizacji procesu rozpatrywania skarg i reklamacji, i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z konkursami;

 2. Odbiorcy: Napollo Hodling sp. z o.o., organy publiczne uprawnione do ich żądania;

 3. Informujemy, iż Dane Osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar EOG);

 4. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów, w przypadku zapytania 0 do czasu udzielenie odpowiedzi na pytanie, w przypadku konkursu do czasu rozstrzygnięcia konkursu i wykonania wszystkich obowiązków;

 5. W zakresie prowadzenia profilu, tak długo jak dana osoba "lubi" profil lub jest na nim aktywna;

 6. Ponadto informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do ich przenoszenia oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania przy czym z uwagi na to, że Dane Osobowe użytkownika profilu na medium społecznościowym nie są przez Administratora wskazanego w pkt 1 nigdzie przenoszone, wszelkich czynności opisanych powyżej może Pan/Pani dokonywać zgodnie z polityką prywatności podmiotu będącego administratorem strony, na której medium społecznościowe jest prowadzone;

 7. Informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 8. Informujemy, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne;

 9. Informujemy, iż Pani Pana dane nie będą przez Administratora obejmowane zautomatyzowanym przetwarzaniem, w tym profilowaniem, co nie wpływa na możliwość profilowania dokonywanego przez administratora strony, na której profil jest prowadzony.

Informacja o przetwarzaniu Danych Osobowych w procesach rekrutacyjnych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka prowadząca rekrutację, każdorazowo wskazana w ogłoszeniu o pracę: Napollo Management sp. z o,o, z siedzibą w Warszawie, adres: ul Osmańska 12, 02-823 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000277192, posiadająca NIP 9512218764, kapitał zakładowy 50.000,- zł, albo Napollo Residential sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul Osmańska 12, 02-823 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000277192, posiadająca NIP 9512218764, kapitał zakładowy 50.000,- zł; albo Napollo Asset Management sp. z o,o, z siedzibą w Warszawie, adres: ul Osmańska 12, 02-823 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320384, posiadająca NIP 1080006501, kapitał zakładowy 50.000,- zł, albo Napollo Retail Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul Osmańska 12, 02-823 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000438677, posiadająca NIP 7010359025, kapitał zakładowy 50.000,- zł (dalej "Administrator");

 2. Dane kontaktowe Administratora do kontaktu w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: adres email: rodo@napollo.pl, tel 22 417 15 15;

 3. Cel przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych jest następujący: przeprowadzenie procesu rekrutacji;

 4. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a), lit b) i lit c) RODO (Kodeks Pracy); (przy czym przyjmuje się, że przesłanie swojego zgłoszenia (np. CV) oznacza zgodę na przetwarzanie danych w procesie rekrutacyjnym, którego zgłoszenie dotyczy, zaś do zachowania tych danych na potrzeby ewentualnych procesów rekrutacyjnych w przyszłości wymaga zgody wyrażonej odpowiednim oświadczeniem);

 5. Odbiorcy: Napollo Management sp. zo., pozostałe spółki z grupy kapitałowej wspierające działania administracyjne, portale rekrutacyjne, agencje rekrutacyjne, organy władzy publicznej uprawnione do ich żądania;

 6. Informujemy, iż Dane Osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar EOG)

 7. Dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu zakończenia rekrutacji, której zgłoszenie kandydata dotyczyło; zaś jeśli kandydat wyraził zgodę na zachowanie jego danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, do czasu odwołania zgody oraz na czas potrzebny do udokumentowania, iż przed jej odwołaniem dane były przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody;

 8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji celów wymienionych powyżej;

 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do ich przenoszenia oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

 10. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 12. Pani Pana dane nie będą obejmowane zautomatyzowanym przetwarzaniem, w tym profilowaniem;

 

III PLIKI COOKIES

1. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony internetowej i przeznaczone są do korzystania ze Stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Napollo.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości Strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony internetowej i odpowiednio wyświetlić Stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

4. W ramach Strony internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) "cookies" sesyjne - są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie,

b) "cookies" stałe dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Stałe cookies są również nazywane jako tzw. śledzące "cookie" (ang. tracking cookies),

c) "cookies" podmiotów zewnętrznych - (ang. third parties cookies)- to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej Strony internetowej. Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać reklamy - do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy). Na podstawie informacji pozyskanych z tych cookies można tworzyć tzw. ogólne profile użytkowników, przy czym dane z cookies sesyjnych nie są przez Napollo w żaden sposób używane - korzysta z nich jedynie serwer PHP co umożliwia mu prawidłowe funkcjonowania, zaś pliki cookies stałe używane są jedynie do przechowywania informacji o wcześniejszym zaakceptowaniu informacji o plikach cookies.

5. Napollo nie przechowuje w plikach cookies żadnej innej informacji, wszystkie pozostałe pliki cookies pochodzą z domen firm trzecich takich jak Google czy Livechat.pl.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Napollo informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Napollo.

9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

10. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na instalację plików cookies, może zablokować zapisywanie plików cookies poprzez zmianę w ustawieniach w swojej przeglądarce.

11. Opisane przez producentów sposoby blokowania obsługi plików cookies dostępne są:
a) dla przeglądarki Mozilla Firefox pod adresem: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek,

b) dla przeglądarki Internet Explorer pod adresem: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies,

c) dla przeglądarki Microsoft Edge pod adresem: https://privacy.microsoft.com/pl-PL/windows-10-microsoft-edge-and-privacy,

d) dla przeglądarki Google Chrome pod adresem: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl,

e) dla przeglądarki Opera pod adresem: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html,

f) dla przeglądarki Safari pod adresem: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikami-cookie/.

IV PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Informujemy jednocześnie, iż związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

Prawo do sprostowania danych: ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 1. Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym").

Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; b) cofnęła Pani/cofnął Pan zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; c) wnosi Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosi Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania; d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator; f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO; d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) wniosła Pani/wniósł Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 1. Prawo do przenoszenia danych

Ma Pani/Pan prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli: a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody o której mowa w 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Wykonując prawo do przenoszenia danych ma Pani/Pan prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 1. Prawo do sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw , z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. a) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie

W zakresie w jakim Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobom fizycznym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Szczegółowe informacje w tym zakresie możecie Państwo uzyskać na stronie internetowej: www.uodo.gov.pl.

V KONTAKT

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można z NAPOLLO kontaktować się: mailowo rodo@napollo.pl z dopiskiem w tytule "DANE OSOBOWE".

Listownie na adres Napollo Management sp z o.o., ul Osmańska 12, 02-823 Warszawa z dopiskiem w adresie "DANE OSOBOWE", telefonicznie pod nr tel 22 417 15 15.

W razie wszelkich pytań i wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

Wykaz Spółek

Napollo Management Sp. z o.o.
Napollo Renova Sp. z o.o.
NAP INVEST KOŁOBRZEG Sp. z o.o.
NAP INVEST NIEMCEWICZA Sp. z o.o.
NAP INVEST WARS Sp. z o.o.
NAP INVEST SAWA Sp. z o.o.
NPark Ząbki Sp. z o.o.
NPark Zgierz Sp. z o.o.
NAPOLLO ASSET MANAGEMENT Sp. z o.o.
Napollo Lokale Światowida Sp. z o.o.
NPark Czerwionka Sp. z o.o.
NAP INVEST KREDYT Sp. z o.o.
NAP INVEST OSIEM Sp. z o.o.
NAP DWA Sp. z o.o.
NAP INVEST CZTERY Sp. z o.o.
NPark Bielsk Podlaski Sp. z o.o.
Napollo Śródziemnomorska II Sp.  z o.o.
NAPOLLO Residential Sp. z o.o.
NAPOLLO 3 Sp. z o.o.
NAPOLLO Retail Development Sp. z o.o.
Napollo Grodova Sp. z o.o.
NAPOLLO 7 Sp. z o.o.
NAPOLLO 9 Sp. z o.o.
NPark Gagarina Sp. z o.o.
NAPOLLO 11 Sp. z o.o.
NPark Maślicka Sp. z o.o.
NPark Karwińska Sp. z o.o.
NPark Trakt Brzeski Sp. z o.o
NPark Stara Iwiczna Sp. z o.o.
NAPOLLO 19 Sp. z o.o.
Napollo Lelka Sp. z o.o.
Napollo Piastova Sp. z o.o.
NAPOLLO 24 Sp. z o.o.
NPark Galaktyka Sp. z o.o.
Napollo Lelka II Sp. z o.o.
NAPOLLO 31 Sp. z o.o.
NAPOLLO 33 Sp. z o.o.
NAPOLLO 34 Sp. z o.o.
NAPOLLO 35 Sp. z o.o.
NAPOLLO 36 Sp. z o.o.
NAPOLLO 37 Sp. z o.o.
NAPOLLO 38 Sp. z o.o.
NAPOLLO 39 Sp. z o.o.
NAPOLLO 40 Sp. z o.o.
NAPOLLO 41 Sp. z o.o.
NAPOLLO 42 Sp. z o.o.
NAPOLLO 43 Sp. z o.o.
NAPOLLO 44 Sp. z o.o.
NAPOLLO 45 Sp. z o.o.
NAPOLLO 46 Sp. z o.o.
NAPOLLO 47 Sp. z o.o.
NAPOLLO 48 Sp. z o.o.
NAPOLLO 49 Sp. z o.o.
NAPOLLO 50 Sp. z o.o.
NAPOLLO 51 Sp. z o.o.
NAPOLLO 52 Sp. z o.o.
NAPOLLO 53 Sp. z o.o.
NAPOLLO 54 Sp. z o.o.
NAPOLLO 55 Sp. z o.o.

 

 

DEVELOPED BY NAPOLLO © 2018
CZŁONEK POLSKA RADA CENTRÓW HANDLOWYCH

Wiadomość została wysłana

Serwis chwilowo niedostępny spróbuj za chwilę

**Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne, do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub przedstawienie oferty.